معمای سياستمداران The politician puzzle

در یک میتینگ سیاسی 100 نفر سیاستمدار شرکت کرده اند. هر سیاستمدار یا قابل اعتماد است و یا غیر قابل اعتماد. دو حقیقت زیر در مورد این جمع صادق است:
1- حداقل یکی از سیاستمداران، قابل اعتماد است.
2- از هر دو نفر سیاستمدار حداقل یکی غیر قابل اعتماد است.
چند نفر از این سیاستمداران قابل اعتماد و چند نفر غیر قابل اعتمادند؟

A certain convention numbered 100 politicians. Each politician was either crooked or
honest. We are given the following two facts:
• At least one of the politicians was honest.
• Given any two of the politicians, at least one of the two was crooked.

Can it be determined from these two facts how many of the politicians were honest and how many of them were crooked?

  
نویسنده : مسعود اسدپور ; ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳
تگ ها :